Category Archives: Erfrecht

Uw huis en de notaris

Samen wonen, een eigen huis, een huwelijk, misschien kinderen? Wie denkt er dan aan de positie van één van hen wanneer de ander iets overkomt. Of: wie weet hoe de situatie volgens de Zwitserse wet is wanneer beiden niets geregeld hebben. U kunt zich deze vraag stellen voordat u verder leest. Kent u het antwoord, dan is de rest overbodig. Maar dan toch: voor het geval u wel het antwoord kent, maar uw partner niet. Is het Zwitserse huwelijksgoederenrecht van toepassing – dat is in feite de eerste vraag of de voorvraag – dan gelden volgens de Zwitserse wet de regels van de Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB). Dat wil zeggen: alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven of opgebouwd, dus het saldo op het spaarbankboekje, de aangeschafte meubels, het gezamenlijk verworven huis. Al hetgeen man of vrouw voor het huwelijk bezat of hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk erft, … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Tagged , | Leave a comment

Schenking en de magische 10-jaren grens

Veel vragen gaan over de mogelijkheden van schenking zonder dat de fiscus over uw schouder meekijkt in verband met de 10% dan wel 20% schenkbelasting. Allereerst de 10-jaren grens: deze grens geldt indien diegene die schenkt, niet in Nederland woont ten tijde van de schenking en bovendien ten minste tien jaar geen inwoner van Nederland was, dus tenminste tien jaar in het buitenland heeft gewoond. Hetzelfde geldt voor verervingen. Voor veel eigenaren van een tweede woning in Zwitserland met volwassen kinderen komt op enig moment de vraag of het Zwitserse chalet of de woning eventueel ook aan de kinderen geschonken kan worden. Dit is mogelijk door af te spreken dat de koopsom niet betaald wordt, waardoor de kinderen een schuld aan de ouders krijgen en een vordering van de ouders op de kinderen ontstaat waarop jaarlijks het schenkingsvrije bedrag inclusief rente kan worden afgeschreven. In deze constructie is de fiscus … lees verder

Posted in Erfrecht, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Zwitsers belastingsysteem op de kop?

Het rommelt al enige tijd op verschillend gebied: ik noem de Unternehmenssteuerreform III (onder druk van de EU), de AIA (automatische Informationsaustausch, dus automatische uitwisseling van belastinggegevens tussen staten), eveneens onder druk van de EU, de Ausgleich (zeg maar: vereffening, verrekening) tussen de Bund en de Kantonen alsmede de Ausgleich tussen de kantonen onderling, de mogelijke afschaffing van de Pauschalbesteuerung van vermogende buitenlanders, de Eigenmietwert en de zogeheten Heiratstrafe. Steeds weer is sprake van een vermindering aan belastinginkomsten in de orde van grootte van miljoenen tot enkele miljarden en steeds weer wordt gediscussieerd over een eerlijke verdeling van belastinginkomsten, waarbij op de achtergrond een grote rol speelt de angst dat (vooral) ondernemingen met een bijzondere status, zoals Holdings en Domizilgesellschaften, en rijke buitenlanders Zwitserland zullen verlaten. Komende Initiativen – vooral van “rechts” – maken het systeem niet eenvoudiger. Al met al is het Zwitserse belastingsysteem niet alleen zeer complex, maar … lees verder

Posted in Emigratie, Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | 1 Comment

Belastingperikelen geërfd?

Het probleem is bekend: erven worden geconfronteerd met het feit dat jarenlang in Zwitserland het inkomen en vermogen niet juist is opgegeven. In veel kantons moet na het overlijden van een ouder of familielid met woonplaats in Zwitserland door een notaris een inventaris van de nalatenschap worden gemaakt. Dat vereist een onderzoek. Dat brengt weer zorgen mee: wat te doen? “Ervenamnestie” Zwitserland heeft per 1 januari 2010 de wettelijke basis geschapen voor een zowel eenvoudige als praktische oplossing: de “Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfallen”, dus de vereenvoudigde naheffing bij nalatenschappen. Berekend wordt hoeveel belasting over maximaal de laatste drie jaar niet is betaald. Deze wordt alsnog verschuldigd, vermeerderd met rente. Deze mogelijkheid van naheffing in geval van afwikkeling van nalatenschappen vormt een – vereenvoudigde – variant van de “straflose Selbstanzeige”, dus de mogelijkheid alsnog boetevrij aangifte te doen. In dat geval wordt echter over de laatste tien jaar de niet afgedragen … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , | 1 Comment

Onroerend goed: recente ontwikkelingen

Zweitwohnungsinitiative Op 11 maart 2012 heeft de Zwitserse bevolking dit Initiative aangenomen. Daardoor mogen in gemeenten waar het totale bestand aan woningen meer dan 20% als vakantiewoning of tweede woning bedraagt, na 1 januari 2013 geen vergunningen voor een tweede woning meer worden afgegeven. Het bestand aan tweede woningen wordt dus per 1 januari 2013 bevroren. Het is begrijpelijk dat de bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om niettemin aan de grote vraag naar tweede woningen te voldoen. Eén van die mogelijkheden is het deels ombouwen van een bestaand hotel tot appartementengebouw waarvan de appartementen door de exploitant van het hotel bedrijfsmatig worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan de gasten van het hotel, dan wel de bouw van een nieuw hotel met (daarnaast gelegen) appartementen of chalets. Betriebsstätte Indien in het koopcontract is bepaald dat geen eigen gebruik is toegestaan, spreekt men van een zogeheten Betriebstätte. Voor de verwerving van een … lees verder

Posted in Actualiteiten, Berner Oberland, Erfrecht, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Leave a comment

Internationaal erfrecht: goed om te weten

Behalve voor het huwelijksgoederenrecht is Schweizerisches Internationales Privatrecht (IPR) van belang voor alle erfrechtelijke vragen. Indien de laatste woonplaats van een erflater ligt in Zwitserland, is de Zwitserse overheid en de Zwitserse rechter bevoegd tot de vaststelling en afwikkeling van de nalatenschap. Bepalend is daarbij de plaats waar de nalatenschap zich bevindt. Concreet: behoort een in het kanton Wallis of Bern gelegen onroerend goed tot de nalatenschap, dan is het kanton Wallis respectievelijk Bern bevoegd. Indien de tot de nalatenschap behorende goederen zich in meerdere kantons bevinden, is de kantonale overheid bevoegd die als eerste bij de afwikkeling van de nalatenschap is betrokken. Tot zover de vraag naar de bevoegdheid van de Zwitserse overheid. Even belangrijk is de vraag naar het toepasselijke recht. Het Zwitserse IPR stelt voorop dat op een nalatenschap van een erflater die zijn laatste woonplaats in Zwitserland had, Zwitsers recht van toepassing is. Lid 2 van … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged | 1 Comment

Hoe zeker is zeker?

U bent getrouwd, al dan niet nadat u voor een Nederlandse notaris huwelijkse voorwaarden hebt laten maken, al dan niet lang geleden. Dan emigreert u naar Zwitserland. U vraagt zich niet af hoe het nu eigenlijk staat met die lang geleden gemaakte huwelijkse voorwaarden. Zo gaat het in de praktijk. Of u meent dat het huwelijksgoederenrecht, dat bij het begin van het huwelijk gold, van toepassing is ook nadat u beiden bent geëmigreerd. Op beide situaties is het Zwitserse internationale privaatrecht van toepassing. In geval van overlijden van één van de partners zal de Zwitserse notaris zich gaan bemoeien met de huwelijkse voorwaarden van destijds. Indien er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn, stelt zich de vraag welk huwelijksgoederenrecht geldt. Volgens het Zwitserse internationaal privaatrecht: het Zwitserse huwelijksgoederenrecht en in beginsel vanaf het begin van het huwelijk. Dat kan complicaties geven. Een paar punten ter controle. Dit kan u op enig … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Belastingaangifte: ten onrechte een stiefkind

Aangifte en aftrekposten Indien u eigenaar of vruchtgebruiker bent van in Zwitserland gelegen onroerend goed, moet u ieder jaar in Zwitserland aangifte doen van in ieder geval de inkomsten en het vermogen voor zover Zwitserland bevoegd is over dit inkomen en vermogen belasting te heffen. Wanneer u inwoner bent van Nederland, bent u in Zwitserland beperkt belastingplichtig. Niet ieder kanton maakt het u gemakkelijk. Soms is het belastingformulier dermate gecompliceerd en de toelichting zodanig kort of onduidelijk dat men geheel afziet van het doen van aangifte. Daarop wordt ambtshalve de verschuldigde belasting vastgesteld, zowel op het niveau van de Bund als ook van het kanton en de gemeente. Vrijwel altijd wordt daardoor meer belasting geheven dan noodzakelijk was. Aftrekposten nader bekeken Betaalde (hypotheek)rente en kosten ter instandhouding van het onroerend goed zijn in ieder kanton aftrekbaar. Daarnaast kent vrijwel ieder kanton specifieke aftrekposten die de belastingdruk kunnen verminderen tot nihil. … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged | 8 Comments

Woning als belegging

Zweitwohnungsinitiative U weet het: in gemeenten waar van het totale bestand aan woningen meer dan 20% als vakantiewoning of tweede woning geldt, mogen na 1 januari 2013 geen vergunningen voor een tweede woning meer worden afgegeven. Het bestand aan tweede woningen wordt dus per 1 januari 2013 bevroren. Het is begrijpelijk dat de bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om niettemin aan de grote vraag naar vakantiewoningen te voldoen. De wet, waarin uiteindelijk het resultaat van het Zweitwohnungsinitiative vorm zal krijgen, zal dit ook tot op zekere hoogte mogelijk maken. Aparthotel Daartoe wordt veelal een bestaand hotel deels omgebouwd tot appartementengebouw waarvan de appartementen door de exploitant van het hotel bedrijfsmatig worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan de gasten van het hotel, dan wel een hotel gebouwd met (daarnaast gelegen) appartementen of chalets. Dit leidt tot een contract tussen hotelexploitant en de eigenaar van het appartement, waarbij de eigenaar verplicht wordt … lees verder

Posted in Erfrecht, Onroerend goed | Leave a comment

Zwitsers onroerend goed geerfd?

Indien een erflater een in Zwitserland gelegen onroerend goed nalaat, zijn de erven gezamenlijk eigenaar zolang dit onroerend goed tot de onverdeelde boedel behoort. Zolang de gezamenlijke erven niets ondernemen, blijft het onroerend goed in het kadaster nog op naam van de overledene staan. Dat kan complicaties geven. Indien de erven overgaan tot verkoop van het onroerend goed aan een derde, zullen zij te werk gaan net als bij elke andere koopovereenkomst, alleen met dat verschil dat alle erven moeten meewerken en meebeslissen. Daaraan doet niet af dat de erven zich doorgaans om praktische redenen laten vertegenwoordigen door één van hen. Ingewikkelder en voor een adviseur interessanter wordt het indien één van de erven, of zelfs meerdere, toedeling van het onroerend goed aan zich wensen. Dit kan leiden tot eigendomsverkrijging aan de erven of aan één van hen. Een dergelijke eigendomsverkrijging vindt naar Zwitsers recht plaats. De afwikkeling van de … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged | Leave a comment