Juridisch

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Geen werk meer, vergunning kwijt?

Het gaat hier om de volgende vraag: mag een werkloze EU-burger voor onbepaalde tijd in Zwitserland blijven? Of anders gezegd: leidt het einde van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk tot een gedwongen terugkeer? Op 12 januari 2015 heeft het Bundesgericht deze vraag beantwoord (Urteil 2C_195/2014). Het betrof een 40-jarige Duitser die in 2006 in Zwitserland was komen werken en wonen. In 2008 werd hij werklood. Van 2008 tot 2010 ontving hij een werkloosheidsuitkering. Daarna werd hij aanvankelijk van de Sozialhilfe. Nieuw werk was niet in zicht. Inmiddels eindigde de vijfjaren-termijn van zijn vergunning (Aufenthaltsbewilligung B/EG). Hij verzocht om verlenging van deze vergunning. De vergunning werd verlengd, echter onder de voorwaarde dat hij opnieuw werk zou vinden. Zou hij werkloos blijven, dan zou de vergunning worden ingetrokken en zou hij dus Zwitserland moeten verlaten. De zaak is aan het Bundesgericht voorgelegd. Het Bundesgericht oordeelt als volgt: de Personenfreizügigkeit is niet onbegrensd. Het is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Denkt u aan een hypotheek? Zie hieronder recente, belangrijke wijzigingen:

1.         Op grond van zogeheten Selbstregulierungs-Mindeststandards berekenen de banken in Zwitserland op basis van inkomen en vermogen welk bedrag maximaal kan worden geleend, waarbij maatgevend is de driemaandelijks of jaarlijks te betalen hypotheekrente. Daarbij wordt uitgegaan van een fictieve rente van 5%. Indien de basis wordt gevormd door twee inkomens van toekomstige twee eigenaars, dan is dat alleen mogelijk indien beide hoofdelijk meeverbonden worden. De achtergrond van deze strengere richtlijn was de oververhitting op de Zwitserse onroerend goedmarkt als gevolg van de historisch zeer lage hypotheekrente. 2.         Bovendien moet binnen vijftien jaar na het afsluiten van de hypotheek het toelaatbare maximaal te lenen bedrag beperkt zijn tot 2/3 van de zogeheten Belehnungswert (= het bedrag dat maximaal als krediet kan worden verstrekt). Dit betekent dat 1/3 van deze Belehnungswert binnen vijftien jaar moet zijn terugbetaald door middel van aflossingen. Welk bedrag mag een bank als Belehnungswert hanteren? Hier geldt nieuw … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed | Leave a comment

Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

In januari van ieder jaar uiterlijk zou u zich in een ideaalgeval moeten bezighouden met de belastingaangifte in Zwitserland over het afgelopen jaar. Ieder Kanton kent niet alleen eigen tarieven (Steuersätze geheten) en een eigen aangifteformulier, maar ook eigen aftrekposten. Dit alles op grond van kantonale wetgeving en talloze kantonale verordeningen. Telt u daarbij de per gemeente verschillende Steuerfüsse, dan lijkt de chaos compleet. Toch is dit niet zo erg als het lijkt. Er zijn uitgaven van de SSK (Schweizerische Steuerkonferenz) waarin veel verduidelijkt wordt, er zijn op het niveau van de Bund belastingwetten die een zekere ordening aanbrengen. In deze bijdrage beperk ik mij tot aan de aangiften voor woningen en chalets door eigenaren met woonplaats in Nederland, de Zweitwohnungen dus. Voor al deze eigenaren geldt dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over het vermogen en het inkomen dat samenhangt en voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | 3 Comments

Quellensteuer: wel gemakkelijk, maar niet geliefd. Terecht niet.

Indien een werknemer quellenbesteuert is, wordt de verschuldigde belasting op zijn bruto loon ingehouden. Dit geldt en gold voor de buitenlanders die niet beschikken over een Niederlassungsbewilligung (of C-Bewilligung) en evenmin over een eigen woning. In een dergelijk geval is de werkgever de belastingplichtige en moet deze ervoor zorgen dat belastingen worden ingehouden en afgedragen. Het nadeel van Quellenbesteuerung – oftewel belastingheffing aan de bron – is dat met de werknemer persoonlijk betreffende aftrekposten geen rekening wordt gehouden. Dit nu zal in de toekomst veranderen. Dan zal een Quellenbesteuerter ook achteraf belastingaangifte kunnen doen, zoals iedere andere in Zwitserland wonende burger ook. Dit zal niet alleen voor diegene gelden die in Zwitserland wonen, maar ook voor hen die niet in Zwitserland wonen, maar hier wel een deel van hun inkomen verdienen. De grond voor deze koerscorrectie is een oordeel van het Bundesgericht van 26 januari 2010, inhoudende dat de Quellenbesteuerung … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, vragen | Tagged | Leave a comment

Wat kan er zo al mis gaan? Deel II.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: de grootste fout die gemaakt kan worden, is de verwachting dat de (rechts)regels in Zwitserland gelijk zijn aan de regels in Nederland. Ik geef een voorbeeld van een situatie waarin dit een vergissing blijkt te zijn: de situatie van een bestaande hypotheek bij verkoop van een onroerend goed. In Zwitserland kan op twee manieren zekerheid aan een kredietverstrekker worden verschaft. Eén van de wijzen is het Grundpfandvertrag en de uitgifte van zogeheten Schuldbriefe. Bij verkoop gaat de hypotheek doorgaans niet te niet. Daar hypotheek rust op het onroerend goed, gaat de hypotheek bij eigendomsovergang mee over naar de nieuwe eigenaar. Deze neemt in dat geval de schuld over. Natuurlijk moet de nieuwe eigenaar dit ook willen. Is bijvoorbeeld de rente op het moment van koop lager dan toen de verkoper de hypotheekschuld aanging, is dit voor de koper geen aantrekkelijke optie. … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, Valkuilen | Leave a comment

Wat kan er zo al mis gaan? Deel I.

Wanneer partijen het eens geworden zijn en een concept notariële koopovereenkomst gereed is, denk ik vaak met heimwee terug aan het Nederlandse systeem: volgens dit systeem zijn koop en levering gesplitst en controleert de notaris nog vóór inschrijving in het kadaster (dus: levering) of er wellicht nog snel beslag gelegd is. Ook de koper heeft de mogelijkheid om direct voor de levering te zien of het gekochte onroerend goed zich in de staat bevindt, waarin het zich ten tijde van de koop bevond. Daarmee zijn we dan direct bij het probleem dat zich bij Zwitserse systeem kan voordoen. Verkoper Jan verkoopt zijn huis aan koper Piet. Jan en Piet komen overeen dat Piet de koopsom betaalt op de dag waarop de koopovereenkomst notarieel wordt verleden en wel door betaling van de koopsom op de bankrekening van Jan. Beiden gaan op de 1e van de maand juni samen naar de notaris … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, Uncategorized, Valkuilen | Leave a comment

Uw huis en de notaris

Samen wonen, een eigen huis, een huwelijk, misschien kinderen? Wie denkt er dan aan de positie van één van hen wanneer de ander iets overkomt. Of: wie weet hoe de situatie volgens de Zwitserse wet is wanneer beiden niets geregeld hebben. U kunt zich deze vraag stellen voordat u verder leest. Kent u het antwoord, dan is de rest overbodig. Maar dan toch: voor het geval u wel het antwoord kent, maar uw partner niet. Is het Zwitserse huwelijksgoederenrecht van toepassing – dat is in feite de eerste vraag of de voorvraag – dan gelden volgens de Zwitserse wet de regels van de Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB). Dat wil zeggen: alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven of opgebouwd, dus het saldo op het spaarbankboekje, de aangeschafte meubels, het gezamenlijk verworven huis. Al hetgeen man of vrouw voor het huwelijk bezat of hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk erft, … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Tagged , | Leave a comment

Schenking en de magische 10-jaren grens

Veel vragen gaan over de mogelijkheden van schenking zonder dat de fiscus over uw schouder meekijkt in verband met de 10% dan wel 20% schenkbelasting. Allereerst de 10-jaren grens: deze grens geldt indien diegene die schenkt, niet in Nederland woont ten tijde van de schenking en bovendien ten minste tien jaar geen inwoner van Nederland was, dus tenminste tien jaar in het buitenland heeft gewoond. Hetzelfde geldt voor verervingen. Voor veel eigenaren van een tweede woning in Zwitserland met volwassen kinderen komt op enig moment de vraag of het Zwitserse chalet of de woning eventueel ook aan de kinderen geschonken kan worden. Dit is mogelijk door af te spreken dat de koopsom niet betaald wordt, waardoor de kinderen een schuld aan de ouders krijgen en een vordering van de ouders op de kinderen ontstaat waarop jaarlijks het schenkingsvrije bedrag inclusief rente kan worden afgeschreven. In deze constructie is de fiscus … lees verder

Posted in Erfrecht, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin?

Nee, zo is het niet. Voor diegenen die nu op grond van een verblijfsvergunning (L/EG of B/EG) in Zwitserland wonen en werken verandert er door het Masseneinwanderungsinitiative (hierna: MEI) niets. Datzelfde geldt dan ook vanzelfsprekend voor hen die in het bezit zijn van een Niederlassungsbewilligung C. Zie hier vraag en antwoord op de site van het Justizdepartement: Was passiert mit Ausländerinnen und Ausländern, die bereits in der Schweiz leben? Ausländerinnen und Ausländer, welche bereits in der Schweiz leben, können in der Schweiz bleiben. Das heisst konkret, dass die bereits erteilten Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen weiterhin gelten. Das Freizügigkeitsabkommen sieht ausdrücklich vor, dass auch bei einer allfälligen Kündigung bereits erworbene Ansprüche bestehen bleiben (Art. 23 FZA). Das neue System wird nur ausländische Personen betreffen, die nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Schweiz einwandern wollen. Voor diegenen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend of voornemens waren een aanvraag in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | 2 Comments