Financien

Eigenmietwert 2017

Met het begrip “Eigenmietwert” heeft iedere nieuwe eigenaar van onroerend goed in Zwitserland problemen. Het houdt namelijk in dat een fictief bedrag, dat overeenkomt met een door de eigenaar te ontvangen huur indien het onroerend goed verhuurd zou worden, wordt gerekend tot het in Zwitserland belastbaar inkomen. Een inkomen, dat dus in feite niet wordt ontvangen. Daar staat weliswaar tegenover dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht, alsmede (een deel van) de in een bepaald jaar betaalde hypotheekrente. Ten eerste echter houdt niet ieder kanton rekening met de volledig betaalde hypotheekrente – het kanton Wallis bijvoorbeeld accepteert slechts 10% daarvan als aftrekpost – en ten tweede wegen doorgaans de aftrekposten niet op tegen de ambtelijk vastgestelde Eigenmietwert. Aldus blijft in verreweg de meeste gevallen een forse – fictieve – inkomenspost. Reeds enkele malen is in de politiek een aanloop genomen tot afschaffing van dit soort fictieve bijtelling. Tot nu … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Komt weldra een nieuwe minimumkoers van de euro tegenover de Franken?

Sinds het abrupt loslaten van de ondergrens van 1.20 voor een euro per Franken schatten ondernemingen, toerisme, economen en de Bundesrat de economische vooruitzichten somber in. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ziet zich dagelijks geconfronteerd met vorderingen om steun vanuit verschillende groeperingen en Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf macht zich zorgen over de te verwachten verminderde staatsinkomsten. De politieke partijen SVP, FDP en CVP overleggen intensief over een “Regulierungspaket”, bestaande uit slankere staat, afbouwen van bürocratie, lagere belastingen. Deze partijen zijn het op enkele punten met elkaar eens, maar op veel meer met elkaar oneens. Noch de politiek, noch de “markt” verwacht daar veel van. Nu de aanvankelijke verwachting dat de euro zich wel op zo’n 1.10 Franken “einpendeln” zal, niet is uitgekomen, heeft Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf het initiatief genomen tot een analyse van de situatie. Dit heeft geleid tot een “Analysepaper des Bundes”. Het doel van dit Analysepaper is “die Geldkonjunktur und die … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is. De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld. In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt. Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers | Tagged | 9 Comments

Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid. Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders. Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen | Tagged , | Leave a comment

Denkt u aan een hypotheek? Zie hieronder recente, belangrijke wijzigingen:

1.         Op grond van zogeheten Selbstregulierungs-Mindeststandards berekenen de banken in Zwitserland op basis van inkomen en vermogen welk bedrag maximaal kan worden geleend, waarbij maatgevend is de driemaandelijks of jaarlijks te betalen hypotheekrente. Daarbij wordt uitgegaan van een fictieve rente van 5%. Indien de basis wordt gevormd door twee inkomens van toekomstige twee eigenaars, dan is dat alleen mogelijk indien beide hoofdelijk meeverbonden worden. De achtergrond van deze strengere richtlijn was de oververhitting op de Zwitserse onroerend goedmarkt als gevolg van de historisch zeer lage hypotheekrente. 2.         Bovendien moet binnen vijftien jaar na het afsluiten van de hypotheek het toelaatbare maximaal te lenen bedrag beperkt zijn tot 2/3 van de zogeheten Belehnungswert (= het bedrag dat maximaal als krediet kan worden verstrekt). Dit betekent dat 1/3 van deze Belehnungswert binnen vijftien jaar moet zijn terugbetaald door middel van aflossingen. Welk bedrag mag een bank als Belehnungswert hanteren? Hier geldt nieuw … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed | Leave a comment

Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

In januari van ieder jaar uiterlijk zou u zich in een ideaalgeval moeten bezighouden met de belastingaangifte in Zwitserland over het afgelopen jaar. Ieder Kanton kent niet alleen eigen tarieven (Steuersätze geheten) en een eigen aangifteformulier, maar ook eigen aftrekposten. Dit alles op grond van kantonale wetgeving en talloze kantonale verordeningen. Telt u daarbij de per gemeente verschillende Steuerfüsse, dan lijkt de chaos compleet. Toch is dit niet zo erg als het lijkt. Er zijn uitgaven van de SSK (Schweizerische Steuerkonferenz) waarin veel verduidelijkt wordt, er zijn op het niveau van de Bund belastingwetten die een zekere ordening aanbrengen. In deze bijdrage beperk ik mij tot aan de aangiften voor woningen en chalets door eigenaren met woonplaats in Nederland, de Zweitwohnungen dus. Voor al deze eigenaren geldt dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over het vermogen en het inkomen dat samenhangt en voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | 3 Comments

Quellensteuer: wel gemakkelijk, maar niet geliefd. Terecht niet.

Indien een werknemer quellenbesteuert is, wordt de verschuldigde belasting op zijn bruto loon ingehouden. Dit geldt en gold voor de buitenlanders die niet beschikken over een Niederlassungsbewilligung (of C-Bewilligung) en evenmin over een eigen woning. In een dergelijk geval is de werkgever de belastingplichtige en moet deze ervoor zorgen dat belastingen worden ingehouden en afgedragen. Het nadeel van Quellenbesteuerung – oftewel belastingheffing aan de bron – is dat met de werknemer persoonlijk betreffende aftrekposten geen rekening wordt gehouden. Dit nu zal in de toekomst veranderen. Dan zal een Quellenbesteuerter ook achteraf belastingaangifte kunnen doen, zoals iedere andere in Zwitserland wonende burger ook. Dit zal niet alleen voor diegene gelden die in Zwitserland wonen, maar ook voor hen die niet in Zwitserland wonen, maar hier wel een deel van hun inkomen verdienen. De grond voor deze koerscorrectie is een oordeel van het Bundesgericht van 26 januari 2010, inhoudende dat de Quellenbesteuerung … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, vragen | Tagged | Leave a comment

Pauschalbesteuerung

Zwitserland kent als enige land voor een bepaalde groep inwoners de Pauschalbesteuerung. Dat wil zeggen, dat deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belasting betalen – zoals elke andere inwoner van het land – maar op grond van de geschatte woonkosten. Dit uitgangspunt biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten veel speelruimte. Te veel, volgens enkelen. In 2012 profiteerden 5634 vermogende buitenlanders in Zwitserland van de Pauschalbesteuerung. Daarvan leefde 70% in Waadt, Wallis, Genf, Bern en Graubünden. Het is onmiskenbaar zo dat een dergelijke belasting in strijd is met het uitgangspunt in het BDG dat iedere burger fiscaal wordt belast naar zijn of haar wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. De rechtvaardiging voor deze uitzondering wordt gevonden in een zeer zwakke motivering. Geen wonder dat steeds weer bezwaren tegen de Pauschalbesteuerung te horen zijn. Enkele malen hebben de burgers daarover kunnen stemmen, maar steeds de burgers van een bepaald … lees verder

Posted in Emigratie, Financien | 1 Comment

Vermogensopbouw en belasting sparen

In de NZZ van 1 september 2014 verscheen een artikel onder de pakkende titel “Steuern sparen bei der Vorsorge”: een artikel dat de lezer ervan wil overtuigen dat opbouw van een aantrekkelijk pensioen met een aanzienlijk belastingvoordeel te combineren is. Allereerst worden de overige beleggingsmogelijkheden besproken – obligaties en aandelen – en als oninteressant of te riskant weer verworpen. Vervolgens wordt, onder verwijzing naar een publikatie op de site van de bank Reichmuth & CO, met zetel te Luzern en Zürich, gewezen op de mogelijkheid van inkoop in een Pensionskasse: dank zij de belastingvoordelen zou een rendement te bereiken zijn van 3,5% en bij een storting gedurende tien jaar van CHF 100’000 per jaar een ouderdomspensioen met een eindkapitaal van CHF 1’110’000. Ter vergelijking: zou hetzelfde bedrag gebruikt zijn voor aandelenkoop zou hetzelfde eindkapitaal alleen bereikt worden bij een jaarlijks rendement op de aandelen van 7,8% gemiddeld per jaar, 8,1% … lees verder

Posted in Financien | Leave a comment