OpenhuisBlog

Eigenmietwert 2017

Met het begrip “Eigenmietwert” heeft iedere nieuwe eigenaar van onroerend goed in Zwitserland problemen. Het houdt namelijk in dat een fictief bedrag, dat overeenkomt met een door de eigenaar te ontvangen huur indien het onroerend goed verhuurd zou worden, wordt gerekend tot het in Zwitserland belastbaar inkomen. Een inkomen, dat dus in feite niet wordt ontvangen. Daar staat weliswaar tegenover dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht, alsmede (een deel van) de in een bepaald jaar betaalde hypotheekrente. Ten eerste echter houdt niet ieder kanton rekening met de volledig betaalde hypotheekrente – het kanton Wallis bijvoorbeeld accepteert slechts 10% daarvan als aftrekpost – en ten tweede wegen doorgaans de aftrekposten niet op tegen de ambtelijk vastgestelde Eigenmietwert. Aldus blijft in verreweg de meeste gevallen een forse – fictieve – inkomenspost. Reeds enkele malen is in de politiek een aanloop genomen tot afschaffing van dit soort fictieve bijtelling. Tot nu … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Rekeninghouder in Zwitserland, woonplaats in het buitenland.

Voor een rekeninghouder in Zwitserland met woonplaats in het buitenland is het aanhouden van de rekening bepaald niet kosteloos. Onder omstandigheden kan een dergelijke rekening echter noodzakelijk zijn: indien u onroerend goed in Zwitserland bezit bijvoorbeeld of indien u in Zwitserland pensioen hebt opgebouwd waarvan in ieder geval een deel bij remigratie in Zwitserland moet blijven. De verschillen tussen de banken zijn groot. Het loont de moeite om te zien of de jaarlijks door uw bank in rekening gebrachte bedragen in verhouding redelijk zijn of niet. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de zogeheten Kontoführungsgebühren die Zwitserse banken voor het houden van de rekening in rekening brengen. Dit geldt overigens niet alleen voor buitenlandse cliënten met woonplaats in het buitenland, maar ook voor Zwitsers die in het buitenland wonen. Over deze laatste groep is in de Tagesanzeiger een interessant artikel verschenen: “Banken machen Schweizern im Ausland das … lees verder

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Komt weldra een nieuwe minimumkoers van de euro tegenover de Franken?

Sinds het abrupt loslaten van de ondergrens van 1.20 voor een euro per Franken schatten ondernemingen, toerisme, economen en de Bundesrat de economische vooruitzichten somber in. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ziet zich dagelijks geconfronteerd met vorderingen om steun vanuit verschillende groeperingen en Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf macht zich zorgen over de te verwachten verminderde staatsinkomsten. De politieke partijen SVP, FDP en CVP overleggen intensief over een “Regulierungspaket”, bestaande uit slankere staat, afbouwen van bürocratie, lagere belastingen. Deze partijen zijn het op enkele punten met elkaar eens, maar op veel meer met elkaar oneens. Noch de politiek, noch de “markt” verwacht daar veel van. Nu de aanvankelijke verwachting dat de euro zich wel op zo’n 1.10 Franken “einpendeln” zal, niet is uitgekomen, heeft Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf het initiatief genomen tot een analyse van de situatie. Dit heeft geleid tot een “Analysepaper des Bundes”. Het doel van dit Analysepaper is “die Geldkonjunktur und die … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is. De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld. In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt. Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers | Tagged | 9 Comments

bin von hier

Emigratie is – kort gezegd – een avontuur. Andere gewoonten, andere taal. De veronderstelling dat Duits sterk op Nederlands lijkt, is ietwat misleidend. Waar is wel dat je als Nederlander meestal begrepen wordt, hoe zeer je ook zondigt tegen de genitiv en de konjunktiv. Hoewel, niet altijd. Een gesprek dat ik vandaag hoorde in de gondel naar boven, is daarvan een goede illustratie. Stel u voor: een jonge Skilehrerin met een Nederlandse wat oudere vrouw, haar “leerling”. De Skilehrerin wilde graag weten waar haar leerling eerder skiles gehad had en of haar dat bevallen was. Nee, nee, was het antwoord, zij had haar Enkel gebrochen. “Uw Enkel”??? was de verbaasde wedervraag. Het duurde lang voordat duidelijk was wat “Enkel” betekent. Oh, “Kleinkind”,  zei de Nederlandse mevrouw. Opnieuw verbazing. Toen kon ik mij niet meer beheersen. Kleinkind is “Grosskind” en enkel is “Fussgelenke”. Hoe zal dat verder gaan, de hele lange … lees verder

Posted in Emigratie | 1 Comment

Geen werk meer, vergunning kwijt?

Het gaat hier om de volgende vraag: mag een werkloze EU-burger voor onbepaalde tijd in Zwitserland blijven? Of anders gezegd: leidt het einde van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk tot een gedwongen terugkeer? Op 12 januari 2015 heeft het Bundesgericht deze vraag beantwoord (Urteil 2C_195/2014). Het betrof een 40-jarige Duitser die in 2006 in Zwitserland was komen werken en wonen. In 2008 werd hij werklood. Van 2008 tot 2010 ontving hij een werkloosheidsuitkering. Daarna werd hij aanvankelijk van de Sozialhilfe. Nieuw werk was niet in zicht. Inmiddels eindigde de vijfjaren-termijn van zijn vergunning (Aufenthaltsbewilligung B/EG). Hij verzocht om verlenging van deze vergunning. De vergunning werd verlengd, echter onder de voorwaarde dat hij opnieuw werk zou vinden. Zou hij werkloos blijven, dan zou de vergunning worden ingetrokken en zou hij dus Zwitserland moeten verlaten. De zaak is aan het Bundesgericht voorgelegd. Het Bundesgericht oordeelt als volgt: de Personenfreizügigkeit is niet onbegrensd. Het is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid. Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders. Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen | Tagged , | Leave a comment

Denkt u aan een hypotheek? Zie hieronder recente, belangrijke wijzigingen:

1.         Op grond van zogeheten Selbstregulierungs-Mindeststandards berekenen de banken in Zwitserland op basis van inkomen en vermogen welk bedrag maximaal kan worden geleend, waarbij maatgevend is de driemaandelijks of jaarlijks te betalen hypotheekrente. Daarbij wordt uitgegaan van een fictieve rente van 5%. Indien de basis wordt gevormd door twee inkomens van toekomstige twee eigenaars, dan is dat alleen mogelijk indien beide hoofdelijk meeverbonden worden. De achtergrond van deze strengere richtlijn was de oververhitting op de Zwitserse onroerend goedmarkt als gevolg van de historisch zeer lage hypotheekrente. 2.         Bovendien moet binnen vijftien jaar na het afsluiten van de hypotheek het toelaatbare maximaal te lenen bedrag beperkt zijn tot 2/3 van de zogeheten Belehnungswert (= het bedrag dat maximaal als krediet kan worden verstrekt). Dit betekent dat 1/3 van deze Belehnungswert binnen vijftien jaar moet zijn terugbetaald door middel van aflossingen. Welk bedrag mag een bank als Belehnungswert hanteren? Hier geldt nieuw … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed | Leave a comment

Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

In januari van ieder jaar uiterlijk zou u zich in een ideaalgeval moeten bezighouden met de belastingaangifte in Zwitserland over het afgelopen jaar. Ieder Kanton kent niet alleen eigen tarieven (Steuersätze geheten) en een eigen aangifteformulier, maar ook eigen aftrekposten. Dit alles op grond van kantonale wetgeving en talloze kantonale verordeningen. Telt u daarbij de per gemeente verschillende Steuerfüsse, dan lijkt de chaos compleet. Toch is dit niet zo erg als het lijkt. Er zijn uitgaven van de SSK (Schweizerische Steuerkonferenz) waarin veel verduidelijkt wordt, er zijn op het niveau van de Bund belastingwetten die een zekere ordening aanbrengen. In deze bijdrage beperk ik mij tot aan de aangiften voor woningen en chalets door eigenaren met woonplaats in Nederland, de Zweitwohnungen dus. Voor al deze eigenaren geldt dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over het vermogen en het inkomen dat samenhangt en voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | 3 Comments