Emigratie

Vertrekken naar een ander land, met een andere cultuur, een andere taal, een ander landschap: de wijde wereld in.

Maar ook onzekerheden, inherent aan een nieuw begin. Afgezien van de vragen die daarbij opkomen, is het zinvol om niet alleen een to-do list op te stellen, maar ook om een tijdsplanning te maken. De volgorde waarin een aantal (administratieve zaken) moet worden afgewikkeld, is zeer belangrijk.

Bij voorbeeld: in geval van emigratie zult u zich uit uw woongemeente in Nederland laten uitschrijven, daar aan in het inwonerschap consequenties zijn verbonden die u liever wilt vermijden. Uitschrijving kan echter niet met terugwerkende kracht gebeuren. Bent u met uitschrijving te laat, dan kan dit dus niet hersteld worden.

Mocht u behoefte hebben aan een leidraad voor uw to-do list: voor een klein bedrag zenden wij u deze toe.

 

 

 

bin von hier

Emigratie is – kort gezegd – een avontuur. Andere gewoonten, andere taal. De veronderstelling dat Duits sterk op Nederlands lijkt, is ietwat misleidend. Waar is wel dat je als Nederlander meestal begrepen wordt, hoe zeer je ook zondigt tegen de genitiv en de konjunktiv. Hoewel, niet altijd. Een gesprek dat ik vandaag hoorde in de gondel naar boven, is daarvan een goede illustratie. Stel u voor: een jonge Skilehrerin met een Nederlandse wat oudere vrouw, haar “leerling”. De Skilehrerin wilde graag weten waar haar leerling eerder skiles gehad had en of haar dat bevallen was. Nee, nee, was het antwoord, zij had haar Enkel gebrochen. “Uw Enkel”??? was de verbaasde wedervraag. Het duurde lang voordat duidelijk was wat “Enkel” betekent. Oh, “Kleinkind”,  zei de Nederlandse mevrouw. Opnieuw verbazing. Toen kon ik mij niet meer beheersen. Kleinkind is “Grosskind” en enkel is “Fussgelenke”. Hoe zal dat verder gaan, de hele lange … lees verder

Posted in Emigratie | 1 Comment

Geen werk meer, vergunning kwijt?

Het gaat hier om de volgende vraag: mag een werkloze EU-burger voor onbepaalde tijd in Zwitserland blijven? Of anders gezegd: leidt het einde van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk tot een gedwongen terugkeer? Op 12 januari 2015 heeft het Bundesgericht deze vraag beantwoord (Urteil 2C_195/2014). Het betrof een 40-jarige Duitser die in 2006 in Zwitserland was komen werken en wonen. In 2008 werd hij werklood. Van 2008 tot 2010 ontving hij een werkloosheidsuitkering. Daarna werd hij aanvankelijk van de Sozialhilfe. Nieuw werk was niet in zicht. Inmiddels eindigde de vijfjaren-termijn van zijn vergunning (Aufenthaltsbewilligung B/EG). Hij verzocht om verlenging van deze vergunning. De vergunning werd verlengd, echter onder de voorwaarde dat hij opnieuw werk zou vinden. Zou hij werkloos blijven, dan zou de vergunning worden ingetrokken en zou hij dus Zwitserland moeten verlaten. De zaak is aan het Bundesgericht voorgelegd. Het Bundesgericht oordeelt als volgt: de Personenfreizügigkeit is niet onbegrensd. Het is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Pauschalbesteuerung

Zwitserland kent als enige land voor een bepaalde groep inwoners de Pauschalbesteuerung. Dat wil zeggen, dat deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belasting betalen – zoals elke andere inwoner van het land – maar op grond van de geschatte woonkosten. Dit uitgangspunt biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten veel speelruimte. Te veel, volgens enkelen. In 2012 profiteerden 5634 vermogende buitenlanders in Zwitserland van de Pauschalbesteuerung. Daarvan leefde 70% in Waadt, Wallis, Genf, Bern en Graubünden. Het is onmiskenbaar zo dat een dergelijke belasting in strijd is met het uitgangspunt in het BDG dat iedere burger fiscaal wordt belast naar zijn of haar wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. De rechtvaardiging voor deze uitzondering wordt gevonden in een zeer zwakke motivering. Geen wonder dat steeds weer bezwaren tegen de Pauschalbesteuerung te horen zijn. Enkele malen hebben de burgers daarover kunnen stemmen, maar steeds de burgers van een bepaald … lees verder

Posted in Emigratie, Financien | 1 Comment

Zwitserland: „Steuerparadies“ voor ondernemingen en particulieren.

Zwitserland: in interkantonaal verband Op 2 april 2014 is een rapport met de naam „Swiss Tax Report 2014“gepubliceerd. Dit rapport laat zien waar ondernemingen en particulieren de minste belasting betalen. Met andere woorden: welke kantons en welke gemeenten kennen de gunstigste belastingtarieven en voorwaarden. Als algemene regel geldt: de belastingvriendelijkste kantons vindt u de zogeheten Innerschweiz. Daartoe worden gerekend: Obwalden, Nidwalden, Zug, Schwyz en Luzern. Voor ondernemingen is het kanton Luzern het meest aantrekkelijk: inclusief de Gewinnsteuer van de Bund, is over de belastbare winst in het kanton Luzern maximaal 12,32% verschuldigd. Direkt op Luzern volgt het kanton Obwalden met 12,66 % maximaal. Interessant is wellicht ook waar u het meeste belasting betaalt: in Lausanne en Genève. Zwitserland: in internationaal verband Vooral voor ondernemingen is het van belang te weten hoe de vennootschapsbelasting in Zwitserland zich verhoudt tot andere landen. Blijft u binnen Europa, dan is Ierland het aantrekkelijkste, al … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Voor ondernemers, vragen | Leave a comment

Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin?

Nee, zo is het niet. Voor diegenen die nu op grond van een verblijfsvergunning (L/EG of B/EG) in Zwitserland wonen en werken verandert er door het Masseneinwanderungsinitiative (hierna: MEI) niets. Datzelfde geldt dan ook vanzelfsprekend voor hen die in het bezit zijn van een Niederlassungsbewilligung C. Zie hier vraag en antwoord op de site van het Justizdepartement: Was passiert mit Ausländerinnen und Ausländern, die bereits in der Schweiz leben? Ausländerinnen und Ausländer, welche bereits in der Schweiz leben, können in der Schweiz bleiben. Das heisst konkret, dass die bereits erteilten Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen weiterhin gelten. Das Freizügigkeitsabkommen sieht ausdrücklich vor, dass auch bei einer allfälligen Kündigung bereits erworbene Ansprüche bestehen bleiben (Art. 23 FZA). Das neue System wird nur ausländische Personen betreffen, die nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Schweiz einwandern wollen. Voor diegenen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend of voornemens waren een aanvraag in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | 2 Comments

De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

Op 9 februari a.s. kunnen de stemgerechtigde Zwitsers stemmen over het Masseneinwanderungsinitiative. Verwacht wordt dat het Initiative wordt aangenomen: voldoende reden om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor Zwitserland en met name voor de verhouding van Zwitserland tot de EU. Door hier te klikken komt u op een site waarop u de stemverhouding per kanton kunt zien. Een overzicht van de reacties in Europa: die Schweiz sagt: “Fuck the eu“! Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin? De SVP (de partij die zich duidelijk aan de rechter zijde van het politiek spectrum beweegt) toont zich optimistisch over de mogelijkheden met de EU opnieuw te onderhandelen na een aanname van haar Initiative. Andere geluiden zijn te horen van de vice-president van de EU Commissie, Viviane Reding “Es ist eine Illusion, zu meinen, die Personenfreizügigkeit könnte einzeln nachverhandelt werden” en van de EU-Botschafter Richard Jones “Die Vorstellung von Nachverhandlungen des … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, OpenHuisBlog, vragen | 1 Comment

Emigratie: waar u zeker niet aan denkt!

Invoer auto, ziektekosten en belastingzaken, ja, daar denkt iedereen wel aan, maar wie denkt aan het IPRG? Ik zal toelichten waarom dit toch belangrijk is. Indien buitenlanders – bijvoorbeeld twee mensen met een Nederlandse nationaliteit – emigreren naar Zwitserland, wordt het internationaal privaatrecht van belang. Dit internationaal privaatrecht of IPR is per land verschillend. In Zwitserland is het IPR in een wet neergelegd, het IPRG. Het bevat 72 artikelen, maar het commentaar op het IPRG is 2188 bladzijden dik. Voor liefhebbers een genot. Dit keer houd ik het echter eenvoudig. Stel dat u in Nederland gehuwd bent zonder huwelijkse voorwaarden te maken en/of zonder een rechtskeuze te doen ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht, dus ten aanzien van het recht dat regelt welke goederen u beiden gezamenlijk toebehoren, welke goederen uitsluitend één van de echtgenoten en in welke mate u aansprakelijk bent voor (gemeenschaps)schulden. Deze regels zijn niet alleen van belang … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Juridisch, Onroerend goed | 1 Comment

Zwitsers belastingsysteem op de kop?

Het rommelt al enige tijd op verschillend gebied: ik noem de Unternehmenssteuerreform III (onder druk van de EU), de AIA (automatische Informationsaustausch, dus automatische uitwisseling van belastinggegevens tussen staten), eveneens onder druk van de EU, de Ausgleich (zeg maar: vereffening, verrekening) tussen de Bund en de Kantonen alsmede de Ausgleich tussen de kantonen onderling, de mogelijke afschaffing van de Pauschalbesteuerung van vermogende buitenlanders, de Eigenmietwert en de zogeheten Heiratstrafe. Steeds weer is sprake van een vermindering aan belastinginkomsten in de orde van grootte van miljoenen tot enkele miljarden en steeds weer wordt gediscussieerd over een eerlijke verdeling van belastinginkomsten, waarbij op de achtergrond een grote rol speelt de angst dat (vooral) ondernemingen met een bijzondere status, zoals Holdings en Domizilgesellschaften, en rijke buitenlanders Zwitserland zullen verlaten. Komende Initiativen – vooral van “rechts” – maken het systeem niet eenvoudiger. Al met al is het Zwitserse belastingsysteem niet alleen zeer complex, maar … lees verder

Posted in Emigratie, Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | 1 Comment

Wordt de Lex Koller afgeschaft?

Met de Lex Koller wordt bedoeld de wet die regelt onder welke voorwaarden een in het buitenland wonende niet-Zwitser onroerend goed in Zwitserland kan verwerven. De naam van de wet – das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, SR 211.412,41) – is ontleend aan Arnold Koller. Hij was ten tijde van de totstandkoming van die wet Nationalrat. De Lex Koller heeft de Lex Friedrich vervangen. Niettemin wordt de Lex Koller ook wel als “Lex Friedrich” aangeduid. In 2007 werd de vraag gesteld of de Lex Koller niet beter afgeschaft kon worden. Daarvoor was wel een meerderheid in het parlement te vinden, echter alleen indien flankerende maatregelen tot stand kwamen die effectiever en gerichter zouden werken dan de Lex Koller. Toen het vervolgens niet lukte om het over de flankerende maatregelen eens te worden, is de discussie verflauwd. De reden van de … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Welk kanton is het goedkoopste?

Met die vraag wordt dan meestal bedoeld: waar betaal ik de minste belasting? Ik moet u teleurstellen: deze vraag is niet te beantwoorden, althans niet wanneer ik niet beschik over meer gegevens. Een korte uitstap naar het Zwitserse belastingsysteem maakt dat duidelijker. Ieder kanton bepaalt zelf de tarieven, de aftrekposten en de vrije voet. Daarnaast hebben ook de gemeenten vergaande bevoegdheden. Behalve inkomstenbelasting op het niveau van het kanton en de gemeente heft verder ook de Bund belasting. Tot slot wordt ook vermogensbelasting geheven zowel door het kanton als de gemeente. Nu zijn er kantons die doorgaans als “belastingvriendelijk” bekend zijn, maar voor lagere inkomens bijzonder belastingonvriendelijk zijn. En omgekeerd: kantons waar de lagere inkomens weinig belasting betalen en de hogere inkomens veel. Echter, niet ieder kanton kent een progressief tarief. Rekenprogramma’s, zoals u vindt in “Hoeveel dagen moet ik werken om de belasting te betalen” zijn nuttig als eerste … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, OpenHuisBlog | Tagged , | 5 Comments