Actualiteiten

Komt weldra een nieuwe minimumkoers van de euro tegenover de Franken?

Sinds het abrupt loslaten van de ondergrens van 1.20 voor een euro per Franken schatten ondernemingen, toerisme, economen en de Bundesrat de economische vooruitzichten somber in. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ziet zich dagelijks geconfronteerd met vorderingen om steun vanuit verschillende groeperingen en Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf macht zich zorgen over de te verwachten verminderde staatsinkomsten. De politieke partijen SVP, FDP en CVP overleggen intensief over een “Regulierungspaket”, bestaande uit slankere staat, afbouwen van bürocratie, lagere belastingen. Deze partijen zijn het op enkele punten met elkaar eens, maar op veel meer met elkaar oneens. Noch de politiek, noch de “markt” verwacht daar veel van. Nu de aanvankelijke verwachting dat de euro zich wel op zo’n 1.10 Franken “einpendeln” zal, niet is uitgekomen, heeft Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf het initiatief genomen tot een analyse van de situatie. Dit heeft geleid tot een “Analysepaper des Bundes”. Het doel van dit Analysepaper is “die Geldkonjunktur und die … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is. De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld. In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt. Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers | Tagged | 9 Comments

Geen werk meer, vergunning kwijt?

Het gaat hier om de volgende vraag: mag een werkloze EU-burger voor onbepaalde tijd in Zwitserland blijven? Of anders gezegd: leidt het einde van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk tot een gedwongen terugkeer? Op 12 januari 2015 heeft het Bundesgericht deze vraag beantwoord (Urteil 2C_195/2014). Het betrof een 40-jarige Duitser die in 2006 in Zwitserland was komen werken en wonen. In 2008 werd hij werklood. Van 2008 tot 2010 ontving hij een werkloosheidsuitkering. Daarna werd hij aanvankelijk van de Sozialhilfe. Nieuw werk was niet in zicht. Inmiddels eindigde de vijfjaren-termijn van zijn vergunning (Aufenthaltsbewilligung B/EG). Hij verzocht om verlenging van deze vergunning. De vergunning werd verlengd, echter onder de voorwaarde dat hij opnieuw werk zou vinden. Zou hij werkloos blijven, dan zou de vergunning worden ingetrokken en zou hij dus Zwitserland moeten verlaten. De zaak is aan het Bundesgericht voorgelegd. Het Bundesgericht oordeelt als volgt: de Personenfreizügigkeit is niet onbegrensd. Het is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid. Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders. Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen | Tagged , | Leave a comment

Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin?

Nee, zo is het niet. Voor diegenen die nu op grond van een verblijfsvergunning (L/EG of B/EG) in Zwitserland wonen en werken verandert er door het Masseneinwanderungsinitiative (hierna: MEI) niets. Datzelfde geldt dan ook vanzelfsprekend voor hen die in het bezit zijn van een Niederlassungsbewilligung C. Zie hier vraag en antwoord op de site van het Justizdepartement: Was passiert mit Ausländerinnen und Ausländern, die bereits in der Schweiz leben? Ausländerinnen und Ausländer, welche bereits in der Schweiz leben, können in der Schweiz bleiben. Das heisst konkret, dass die bereits erteilten Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen weiterhin gelten. Das Freizügigkeitsabkommen sieht ausdrücklich vor, dass auch bei einer allfälligen Kündigung bereits erworbene Ansprüche bestehen bleiben (Art. 23 FZA). Das neue System wird nur ausländische Personen betreffen, die nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Schweiz einwandern wollen. Voor diegenen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend of voornemens waren een aanvraag in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch | 2 Comments

De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

Op 9 februari a.s. kunnen de stemgerechtigde Zwitsers stemmen over het Masseneinwanderungsinitiative. Verwacht wordt dat het Initiative wordt aangenomen: voldoende reden om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor Zwitserland en met name voor de verhouding van Zwitserland tot de EU. Door hier te klikken komt u op een site waarop u de stemverhouding per kanton kunt zien. Een overzicht van de reacties in Europa: die Schweiz sagt: “Fuck the eu“! Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin? De SVP (de partij die zich duidelijk aan de rechter zijde van het politiek spectrum beweegt) toont zich optimistisch over de mogelijkheden met de EU opnieuw te onderhandelen na een aanname van haar Initiative. Andere geluiden zijn te horen van de vice-president van de EU Commissie, Viviane Reding “Es ist eine Illusion, zu meinen, die Personenfreizügigkeit könnte einzeln nachverhandelt werden” en van de EU-Botschafter Richard Jones “Die Vorstellung von Nachverhandlungen des … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, OpenHuisBlog, vragen | 1 Comment

Nogmaals: dossier bankgeheim. Het einde is “in Reichweite”, aldus de OECD-Chef.

 “Het einde van het bankgeheim komt sneller dan velen verwachten”, zei de Finanzministerin, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ter gelegenheid van het WEF in Davos in januari 2014. Al gauw werd duidelijk hoe snel het daadwerkelijk kan gaan: medio 2015 kan het einde van het bankgeheim een feit zijn. Tot nu toe ging de Finanzministerin ervan uit dat in het kader van de nog te voeren onderhandelingen over een Zinsbesteuerungsabkommen ruimte zou zijn voor het stellen van voorwaarden. De belangrijkste van die voorwaarden zou zijn de eis dat Zwitserland eerst dan moet overschakelen naar een systeem van automatische uitwisseling van gegevens (hierna: AIA) met het buitenland, wanneer alle andere, belangrijke landen daartoe waren overgegaan. Het “na u” principe. Het is duidelijk dat door een consequentie toepassing van dit principe veel tijd gewonnen zou worden. Echter: dit middel dreigt Zwitserland en met name de Finanzministerin uit handen geslagen te zijn doordat reeds in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | Leave a comment

Een nieuw heffingsysteem voor de Nederlandse inkomstenbelasting

Voor sommigen is dit goed nieuws, voor enkelen slecht: met name voor hen die door welke reden ook de waarde van Zwitsers onroerend goed aan de Nederlandse belastingdienst niet juist hebben opgegeven of die geld op een Zwitserse bank in het geheel niet hebben opgegeven. Voor deze groep worden de regels strenger: zij kunnen over een periode van 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomsten en vermogen. Bovendien wordt de boete verhoogd: vanaf 1 juli 2014 30% en vanaf 1 juli 2015 60% van de ontdoken belasting. Tegelijkertijd verdwijnt één van de laatste mogelijkheden om geld voor de Nederlandse fiscus te “verstoppen”: Zwitserland zal onder druk van de EU en conform de OECD standaard op enig moment de namen van de aandeelhouders moeten gaan publiceren, ook indien het gaat om een Aktiengesellschaft (AG of SA) met aandelen aan toonder. Kortom: een Societé anonyme zal zo anoniem niet meer zijn. Daar … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, OpenHuisBlog | 3 Comments

Geen stemrecht en toch een mening?

Vimentis informeert niet alleen, maar geeft de geïnteresseerden met woonplaats in of buiten Zwitserland de gelegenheid aan de hand van uw mening naar aanleiding van duidelijke vragen (16 stuks) de politiek in Zwitserland mee te bepalen. Daarnaast informeren de vele blogs over actuele onderwerpen hen die meer willen weten over hetgeen in de Zwitserse politiek leeft: van links tot rechts. Vimentis wordt gefinancierd door particulieren en is politiek onafhankelijk. Een voorbeeld van een bijdrage in Vimentis over een bijzonder actueel onderwerp: de Personenfreizügigkeit en het Abkommen tussen Zwitserland en de EU. Over dit onderwerp zal het Zwitserse (stem)volk in februari 2014 bij Volksinitiative stemmen. Wordt het Initiative aangenomen, zal dit mogelijk al dan niet binnen korte tijd grote gevolgen hebben voor inwoners van de EU. “Die Debatte über das Personenfreizügigkeitsabkommen (PZA) wird häufig von einer Vielzahl an Hoffnungen und Sorgen begleitet. Die vorliegende Studie liefert in leicht zugänglicher Form eine … lees verder

Posted in Actualiteiten, OpenHuisBlog | 1 Comment

Wordt de Lex Koller afgeschaft?

Met de Lex Koller wordt bedoeld de wet die regelt onder welke voorwaarden een in het buitenland wonende niet-Zwitser onroerend goed in Zwitserland kan verwerven. De naam van de wet – das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, SR 211.412,41) – is ontleend aan Arnold Koller. Hij was ten tijde van de totstandkoming van die wet Nationalrat. De Lex Koller heeft de Lex Friedrich vervangen. Niettemin wordt de Lex Koller ook wel als “Lex Friedrich” aangeduid. In 2007 werd de vraag gesteld of de Lex Koller niet beter afgeschaft kon worden. Daarvoor was wel een meerderheid in het parlement te vinden, echter alleen indien flankerende maatregelen tot stand kwamen die effectiever en gerichter zouden werken dan de Lex Koller. Toen het vervolgens niet lukte om het over de flankerende maatregelen eens te worden, is de discussie verflauwd. De reden van de … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment