Tag Archives: Erfenis

Knatsch im Haus of: heibel tussen de erven?

Verdeling van een nalatenschap, vooral wanneer daartoe een onroerend goed behoort, vergt van de familieleden veel. Ik had het voorrecht bij enkele van deze verdelingen betrokken te zijn. Enkele aspecten die in het verloop van de onderhandelingen als rode draden herkenbaar zijn, wil ik met u delen. Het kan u helpen sneller en vooral beter met elkaar overeenstemming te bereiken. U wilt zelf de discussie hoffelijk, competent en open voeren. Stel, u bereikt hiermee niet het doel, overeenstemming op een faire manier. Integendeel, de toon wordt harder, de verschillen nemen toe en het doel zelf raakt steeds meer op de achtergrond. Dit kan worden veroorzaakt doordat de gesprekspartner unfaire gesprekstechnieken toepast en uw reactie daarop niet adequaat is. Unfaire gesprekstechnieken zijn bijvoorbeeld: aanval onder de gordel, op de man spelen en de ander onzeker maken door gebrek aan kennis te verwijten of feiten te betwisten. “Daar heb jij geen verstand … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged | 2 Comments

Hoe zeker is zeker?

U bent getrouwd, al dan niet nadat u voor een Nederlandse notaris huwelijkse voorwaarden hebt laten maken, al dan niet lang geleden. Dan emigreert u naar Zwitserland. U vraagt zich niet af hoe het nu eigenlijk staat met die lang geleden gemaakte huwelijkse voorwaarden. Zo gaat het in de praktijk. Of u meent dat het huwelijksgoederenrecht, dat bij het begin van het huwelijk gold, van toepassing is ook nadat u beiden bent geëmigreerd. Op beide situaties is het Zwitserse internationale privaatrecht van toepassing. In geval van overlijden van één van de partners zal de Zwitserse notaris zich gaan bemoeien met de huwelijkse voorwaarden van destijds. Indien er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn, stelt zich de vraag welk huwelijksgoederenrecht geldt. Volgens het Zwitserse internationaal privaatrecht: het Zwitserse huwelijksgoederenrecht en in beginsel vanaf het begin van het huwelijk. Dat kan complicaties geven. Een paar punten ter controle. Dit kan u op enig … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Zwitsers onroerend goed geerfd?

Indien een erflater een in Zwitserland gelegen onroerend goed nalaat, zijn de erven gezamenlijk eigenaar zolang dit onroerend goed tot de onverdeelde boedel behoort. Zolang de gezamenlijke erven niets ondernemen, blijft het onroerend goed in het kadaster nog op naam van de overledene staan. Dat kan complicaties geven. Indien de erven overgaan tot verkoop van het onroerend goed aan een derde, zullen zij te werk gaan net als bij elke andere koopovereenkomst, alleen met dat verschil dat alle erven moeten meewerken en meebeslissen. Daaraan doet niet af dat de erven zich doorgaans om praktische redenen laten vertegenwoordigen door één van hen. Ingewikkelder en voor een adviseur interessanter wordt het indien één van de erven, of zelfs meerdere, toedeling van het onroerend goed aan zich wensen. Dit kan leiden tot eigendomsverkrijging aan de erven of aan één van hen. Een dergelijke eigendomsverkrijging vindt naar Zwitsers recht plaats. De afwikkeling van de … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged | Leave a comment

Erbschaftssteuer

De meeste kantons kennen geen successiebelasting, althans niet voor een vererving tussen echtelieden, ingeschreven partners en afstammelingen in de rechte lijn, dus kinderen en ouders. Het verschil tussen de verschillende kantons heeft er niet alleen toe geleid dat een toekomstige erflater zijn of haar woonplaats heeft verlegd naar een ander kanton – met een fiscaal gunstiger klimaat – maar ook tot huwelijken kort tot zeer kort voor het overlijden van de toekomstige, zeer rijke erflater. Dit heeft geleid tot de meer wezenlijke vraag of het juist is dat vererving van een nalatenschap, ongeacht de hoogte daarvan, vrijgesteld is van belasting. Aldus worden de rijken rijker en de middenstand wordt armer. Uitgangspunt was daarbij dat nalatenschappen tot CHF 2’000’000 belastingvrij blijven, maar dat op Bundesniveau daarboven een belasting tot 20% wordt geheven. Er bestaat overigens tal van uitzonderingen waardoor het Initiative, eenmaal wet, maar een zeer kleine groep rijke inwoners van … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , , | 2 Comments