Tag Archives: Fiscus

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Quellensteuer: wel gemakkelijk, maar niet geliefd. Terecht niet.

Indien een werknemer quellenbesteuert is, wordt de verschuldigde belasting op zijn bruto loon ingehouden. Dit geldt en gold voor de buitenlanders die niet beschikken over een Niederlassungsbewilligung (of C-Bewilligung) en evenmin over een eigen woning. In een dergelijk geval is de werkgever de belastingplichtige en moet deze ervoor zorgen dat belastingen worden ingehouden en afgedragen. Het nadeel van Quellenbesteuerung – oftewel belastingheffing aan de bron – is dat met de werknemer persoonlijk betreffende aftrekposten geen rekening wordt gehouden. Dit nu zal in de toekomst veranderen. Dan zal een Quellenbesteuerter ook achteraf belastingaangifte kunnen doen, zoals iedere andere in Zwitserland wonende burger ook. Dit zal niet alleen voor diegene gelden die in Zwitserland wonen, maar ook voor hen die niet in Zwitserland wonen, maar hier wel een deel van hun inkomen verdienen. De grond voor deze koerscorrectie is een oordeel van het Bundesgericht van 26 januari 2010, inhoudende dat de Quellenbesteuerung … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, vragen | Tagged | Leave a comment

Schenking en de magische 10-jaren grens

Veel vragen gaan over de mogelijkheden van schenking zonder dat de fiscus over uw schouder meekijkt in verband met de 10% dan wel 20% schenkbelasting. Allereerst de 10-jaren grens: deze grens geldt indien diegene die schenkt, niet in Nederland woont ten tijde van de schenking en bovendien ten minste tien jaar geen inwoner van Nederland was, dus tenminste tien jaar in het buitenland heeft gewoond. Hetzelfde geldt voor verervingen. Voor veel eigenaren van een tweede woning in Zwitserland met volwassen kinderen komt op enig moment de vraag of het Zwitserse chalet of de woning eventueel ook aan de kinderen geschonken kan worden. Dit is mogelijk door af te spreken dat de koopsom niet betaald wordt, waardoor de kinderen een schuld aan de ouders krijgen en een vordering van de ouders op de kinderen ontstaat waarop jaarlijks het schenkingsvrije bedrag inclusief rente kan worden afgeschreven. In deze constructie is de fiscus … lees verder

Posted in Erfrecht, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Winst bij verkoop: hoe blijft de fiscus buiten de deur?

Grundstückgewinnsteuer of l’impôt sur les gains immobiliers: anders dan in Nederland wordt in Zwitserland de winst belast die u bij verkoop van een Zwitsers onroerend goed maakt. Hoe wordt de winst berekend: de verkoopprijs minus de aankoopprijs verminderd met de kosten van de notaris, eventueel de makelaar en – globaal – alle kosten die hebben geleid tot waardevermeerdering. Deze kosten zijn dus van belang in het kader van de Grundstückgewinnsteuer, terwijl de kosten van onderhoud van belang zijn in het kader van de inkomensbelasting. Maar pas op: kosten die u in dat kader ooit hebt opgevoerd, kunt u niet later, bij verkoop, als waardevermeerderende kosten in aftrek brengen. In die zin kunt u derhalve het beste de onderhoudskosten, of althans de kosten die tot behoud van het onroerend goed hebben geleid en niet tot een vermeerdering van de waarde, niet in aftrek brengen bij de jaarlijkse opgave van het in … lees verder

Posted in Financien, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Welk kanton is het goedkoopste?

Met die vraag wordt dan meestal bedoeld: waar betaal ik de minste belasting? Ik moet u teleurstellen: deze vraag is niet te beantwoorden, althans niet wanneer ik niet beschik over meer gegevens. Een korte uitstap naar het Zwitserse belastingsysteem maakt dat duidelijker. Ieder kanton bepaalt zelf de tarieven, de aftrekposten en de vrije voet. Daarnaast hebben ook de gemeenten vergaande bevoegdheden. Behalve inkomstenbelasting op het niveau van het kanton en de gemeente heft verder ook de Bund belasting. Tot slot wordt ook vermogensbelasting geheven zowel door het kanton als de gemeente. Nu zijn er kantons die doorgaans als “belastingvriendelijk” bekend zijn, maar voor lagere inkomens bijzonder belastingonvriendelijk zijn. En omgekeerd: kantons waar de lagere inkomens weinig belasting betalen en de hogere inkomens veel. Echter, niet ieder kanton kent een progressief tarief. Rekenprogramma’s, zoals u vindt in “Hoeveel dagen moet ik werken om de belasting te betalen” zijn nuttig als eerste … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, OpenHuisBlog | Tagged , | 5 Comments

Bankgeheim ade …. hoe nu verder met de fiscus?

Een geërfd probleem of een jeugdzonde: de Nederlandse inkeerregeling is het overwegen waard. Het is niet te ontkennen: de vraag is niet meer of er tussen Zwitserland en de Nederlandse belastingdienst gegevens zullen worden uitgewisseld. De vraag is alleen, vanaf welke datum? Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande en zal, naar de laatste stand van zaken, eind 2013 kunnen leiden tot een automatische gegevensuitwisseling (AIA) tussen Zwitserland en Nederland, althans voor zover het de burgers betreft met woonplaats in Nederland. Over deze ontwikkeling kan verschillend worden gedacht. Gezien het bedrag dat jaarlijks de landen van de EU aan belastinggeld ontgaat – EUR 1.000.000.000.000 – is deze ontwikkeling op zijn minste genomen begrijpelijk. Niettemin kan het in een concreet geval tot problemen leiden. Te denken valt ofwel aan een bankrekening in Zwitserland die door de erven stilzwijgend in het verleden is overgenomen ofwel aan een in Zwitserland gelegen onroerend goed … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | 2 Comments

Belastingperikelen geërfd?

Het probleem is bekend: erven worden geconfronteerd met het feit dat jarenlang in Zwitserland het inkomen en vermogen niet juist is opgegeven. In veel kantons moet na het overlijden van een ouder of familielid met woonplaats in Zwitserland door een notaris een inventaris van de nalatenschap worden gemaakt. Dat vereist een onderzoek. Dat brengt weer zorgen mee: wat te doen? “Ervenamnestie” Zwitserland heeft per 1 januari 2010 de wettelijke basis geschapen voor een zowel eenvoudige als praktische oplossing: de “Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfallen”, dus de vereenvoudigde naheffing bij nalatenschappen. Berekend wordt hoeveel belasting over maximaal de laatste drie jaar niet is betaald. Deze wordt alsnog verschuldigd, vermeerderd met rente. Deze mogelijkheid van naheffing in geval van afwikkeling van nalatenschappen vormt een – vereenvoudigde – variant van de “straflose Selbstanzeige”, dus de mogelijkheid alsnog boetevrij aangifte te doen. In dat geval wordt echter over de laatste tien jaar de niet afgedragen … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , | 1 Comment

Hoe veel dagen moet ik werken om de belasting te betalen?

Stelt u zich voor, u hebt een bruto inkomen van CHF 150’000 per jaar en u woont in kanton A. Dan moet u drie maal het aantal dagen werken dat u zou hebben moeten werken indien u in kanton B had gewoond: in plaats van 24 dagen, 75 dagen. Indien u kinderen hebt: in plaats van 17 dagen, 64 dagen, dus 3.5 maal zo veel. Maar niet alleen dat: per kanton zijn de verschillen tussen echtparen met en echtparen zonder kinderen (die tot hun huishouden behoren) zeer groot. Zo is het kanton Wallis voor echtparen met kinderen relatief gunstig, echter voor echtparen zonder kinderen verhoudingsgewijs ongunstig. Deze verschillen berusten op politieke keuzes en deze worden door het volk – tot nu toe – gedragen. Een Initiative in 2011 die tot doel had de verschillen tussen de kantons enigszins en daardoor de onderlinge concurrentie te verminderen, is door de stemgerechtigde burgers … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, vragen | Tagged | 1 Comment

Pensioen en lijfrente

Belastingheffing over pensioenen en lijfrenten na emigratie Het tussen Nederland en Zwitserland gesloten DBA 2010 (Doppelbesteuerungsabkommen) heeft per 1 januari 2012 voor zowel pensioenen als voor lijfrenten tot veranderingen geleid. Pensioen Tot januari 2012 werd een verschil gemaakt tussen een particulier pensioen en een overheidspensioen. Voor het particuliere pensioen werd Zwitserland als het woonland bevoegd. Indien het pensioen was opgebouwd tijdens een dienstverband in een overheidsfunctie, bleef Nederland ook na emigratie bevoegd belasting te heffen. Dit verschil is per 1 januari 2012 opgeheven. De fiscale behandeling van pensioenen, lijfrenten en soortgelijke beloningen is per deze datum gelijk. Dit betekent echter niet dat over het pensioen of de lijfrente altijd Zwitserland als het woonland bevoegd is tot belastingheffing. In artikel 18 DBA is geregeld wanneer Zwitserland en wanneer Nederland bevoegd is. Artikel 18 DBA 2010 Lid 1 van dit artikel is duidelijk: pensioenen, lijfrenten en soortgelijke beloningen die betaald worden aan … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Juridisch | Tagged | Leave a comment

Belastingadvies

Zowel aan de aanschaf van onroerend goed als aan emigratie zijn fiscale gevolgen verbonden, zowel in Nederland als in Zwitserland. Indien u wilt weten voor welk inkomen of vermogen Zwitserland dan wel Nederland bevoegd is belasting te heffen, vindt u in het Doppelbesteuerungsabkommen 2010 tussen Zwitserland en Nederland het antwoord. Indien u wilt weten wat u in geval van onroerend goed in Zwitserland dan wel over uw vermogen of uw in Zwitserland verdiende inkomen aan belasting verschuldigd zal zijn, moeten deze vragen per kanton worden beantwoord. Ieder kanton stelt de eigen tarieven vast, sterker nog, per kanton varieert de wijze van belastingheffing. In het kanton Obwalden – als enige kanton overigens – geldt de Flax Rate Tax, in veel andere kantons wordt de belasting berekend aan de hand van een Steuerfuss vermenigvuldigd met een Steuersatz. Deze verschilt weer per gemeente. Ingewikkeld? Ja, inderdaad. Dit is ten dele een gevolg van … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment